Hannah Illustreert

Illustraties om bij weg te dromen.

Logo-Hannah-Illustreert-2024

Laten we het leven vieren, op een duurzame manier!

Duurzame kaartjes | illustraties op maat

Algemene voorwaarden

Welkom,

Dit zijn de algemene voorwaarden van Hannah Illustreert, (hierna ook “ik, mij, mijn”), een eenmanszaak gevestigd in Utrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 82305730. 

Deze algemene voorwaarden zijn zowel van toepassing op mijn webwinkel (www.hannahillustreert.com) als op opdrachtovereenkomsten en distributieovereenkomsten.

1 – Mijn gegevens

Via de volgende manieren contact met mij opnemen:

Via de e-mail: hannah@hannahillustreert.com
Via de telefoon: +31 6 22 70 64 81

Mijn kvk informatie:

KvK-nummer: 82305730
BTW-nummer: NL003673059B45

2 – Leeswijzer

In deze algemene voorwaarden worden een aantal begrippen gebruikt. Hieronder wordt uitgelegd wat deze begrippen precies betekenen:
a) Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen;
b) Distributeur: de (potentiële) afnemer van producten van Hannah Illustreert in het kader van een distributieovereenkomst;
c) Jij, je, jou(w): de (rechts)persoon die met Hannah Illustreert een overeenkomst aangaat of wenst aan te gaan;
d) Schriftelijk: communicatie via (aangetekende) post, e-mail of app;
e) Store: de webwinkel van Hannah Illustreert te bereiken via: www.hannahillustreert.com;
f) Wij, we, ons: jij en Hannah Illustreert;
g) Zakelijke opdrachtgever: de opdrachtgever die geen consument is.

3 – Toepasselijkheid, aanbod

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op mijn aanbod, (aankopen in) mijn store, zakelijke opdrachten, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die ik voor jou verricht.
  2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door mij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Het kan natuurlijk voorkomen dat we samen andere afspraken willen maken. Deze afspraken dienen wel altijd ‘zwart op wit’ (schriftelijk dus) te worden vastgelegd en hebben voorrang op deze voorwaarden. Dan weten we allebei waar we aan toe zijn.
  4. Ben je het niet eens met een afspraak uit deze algemene voorwaarden? Laat het mij dan vooral weten. Onderhandelen is altijd een optie.
  5. Indien er een duidelijke fout (een “kennelijke vergissing of verschrijving”) in mijn aanbod staat, ben ik niet aan deze fout gebonden.
  6. Heb jij mijn aanbod aanvaard? Super, dan ga ik voor je aan de slag! Het is natuurlijk wel zo dat jij na jouw akkoord, zonder mijn toestemming, de opdracht niet zomaar kan wijzigen. Wil je iets veranderen of de opdracht uitbreiden? Laat het mij dan op tijd weten. In onderling overleg kan er naar de mogelijkheden worden gekeken. Desondanks ben ik niet verplicht om een voorgestelde wijziging of uitbreiding te accepteren.
  7. Ik mag jou om een vooruitbetaling vragen. Heb ik om een vooruitbetaling gevraagd? Dan begin ik pas met mijn werkzaamheden op het moment dat ik de vooruitbetaling hebben ontvangen.
  8. Indien ik een datum heb aangegeven voor oplevering (‘deadline’), geldt deze datum slecht als uitgangspunt. Indien er zich omstandigheden voordoen waardoor ik de deadline niet kan halen, mag ik de oplevering uitstellen. Natuurlijk breng ik jou hiervan tijdig op de hoogte.

4 – Uitvoering van de opdracht

 1. Ik werk zelfstandig aan de opdracht en voer deze naar mijn eigen creatieve inzicht uit, in de stijl waarin ik gebruikelijk werk.
  2. Natuurlijk doe ik altijd mijn uiterste best voor jou bij de uitvoering van de opdracht. Het garanderen van resultaten doe ik echter niet. Ik heb dus een inspanningsverplichting.
  3. Ik mag ervoor kiezen om voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen (ook zonder jouw toestemming). Ik ben niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van deze derden. Artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 BW zijn niet van toepassing op de opdracht.
  4. Is de opdracht tot een einde gekomen? Dan hoef ik gebruikte en gemaakte materialen en bestanden niet langer voor jou te bewaren. Zorg er dus zelf voor dat je door mij aangeleverde materialen en bestanden goed bewaart.
  5. Ik lever geen bronbestanden, tenzij wij iets anders hebben afgesproken.

5 – Jouw medewerking

 1. Om de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren, heb ik op sommige momenten even jouw aandacht en medewerking nodig. Zo kan het voorkomen dat ik informatie of materialen nodig heb of op andere wijze jouw medewerking kan gebruiken. Je dient in ieder geval:
 2. a) ervoor te zorgen dat alle content die jij aanlevert, geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms- of privacy)rechten van derden;
  b) ervoor te zorgen dat je op tijd (in ieder geval binnen 5 werkdagen na mijn verzoek) benodigde informatie verstrekt, tenzij er sprake is van spoed;
  c) ervoor te zorgen dat je op tijd jouw feedback doorgeeft, nadat ik hierom heb gevraagd.

6 – Drukwerk

 1. Ik ben geen drukkerij. Ik kan wel de aanlevering en communicatie verzorgen en het drukwerk laten drukken bij een externe drukkerij.
  2. Voordat er gedrukt kan worden, moet jij alle (proef-)bestanden grondig bestuderen op eventuele fouten. Zijn er volgens jou geen fouten? Dan kan er gedrukt worden. Je begrijpt dat ik niet verantwoordelijk ben voor het eindresultaat. Zo kunnen er bijvoorbeeld altijd kleurverschillen ontstaan bij verschillende papiersoorten of druktechnieken. Bij geboortekaartjes en trouwkaartjes ontvang je één proefdruk. Het uiteindelijke resultaat kan kleine verschillen bevatten ten opzichte van de proefdruk.

7 – Beëindigen

 1. Ik ga er natuurlijk niet vanuit, maar het kan gebeuren dat een van ons de samenwerking tussentijds wil beëindigen. In dat geval is het belangrijk dat je dit artikel eerst nog eens goed doorleest. Let op: dit artikel is niet van toepassing op aankopen via mijn store.
  2. Zijn wij een overeenkomst voor bepaalde tijd aangegaan? Dan kan alleen ik opzeggen (dit mag ik overigens per direct doen en zonder dat daarvoor gewichtige redenen aanwezig hoeven te zijn). Jij mag een overeenkomst van bepaalde tijd niet opzeggen. Ben je een consument? Dan mag je wel opzeggen. Wees je ervan bewust dat je alsnog de door mij al gemaakte uren / (on)kosten dient te vergoeden. Ik stuur je hiervoor een factuur.
  3. Zijn wij een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan? Dan mogen wij allebei op ieder gewenst moment de overeenkomst opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van 30 dagen.
  4. Ik kan een overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer jou (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, jouw faillissement is aangevraagd, jouw onderneming wordt geliquideerd of wordt beëindigd.

8 – Prijs, betalingsvoorwaarden

 1. Mijn vergoeding bestaat uit:
 2. a) een vaste prijs of mijn uurtarief;
  b) eventuele voorschotten, of extra (on)kosten zoals reiskosten, kosten voor ingeschakelde derden, kosten voor drukwerk, licentiekosten e.d. die op basis van nacalculatie in rekening zullen worden gebracht.
  De overeengekomen vergoeding is exclusief btw. In afwijking van het voorgaande zijn alle aan de consument vermelde prijzen inclusief btw, exclusief verzendkosten, en wordt er van tevoren duidelijk gemaakt welke overige extra kosten er in rekening zullen worden gebracht.
  3. Koop je een mooie kaart of poster in mijn webshop? Dan reken je direct af. In alle andere gevallen stuur ik aan jou een (elektronische) factuur. Consumenten dienen de factuur binnen 14 dagen te hebben betaald. Zakelijke opdrachtgevers dienen de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Je stemt in met elektronische facturatie.
  4. Je moet de factuur betalen zonder korting, verrekening of opschorting, tenzij je een consument bent.
  5. Indien je niet op tijd (of niet volledig) betaalt, zal ik je 1 keer een herinnering sturen en je nog een extra termijn van 14 dagen gunnen om aan jouw verplichtingen te voldoen. Indien je ook binnen deze termijn niet betaalt, verkeer je direct in verzuim. Ik mag dan o.a. vertragingsschade vorderen en de wettelijke rente. Bovendien komen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten (zoals kosten voor deurwaarders, incassobureaus, et cetera) voor jouw rekening. Voor consumenten geldt dat de hoogte van de incassokosten wordt bepaald aan de hand van de wet.
  6. Ik heb het recht de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9 – Auteursrecht

 1. Op mijn (creatieve) werken (zoals illustraties, afbeeldingen e.d.) die voortvloeien uit de overeenkomst en producten/diensten die ik aanbied en verkoop in mijn webwinkel, is de Auteurswet van toepassing en (eventuele) andere intellectuele eigendomsrechten. Het is mijn intellectuele eigendom.
  2. Indien een recht van intellectuele eigendom slechts ontstaat door registratie of depot, ben alleen ik bevoegd om dit te doen.
  3. Je mag mijn (creatieve) werken alleen gebruiken voor het overeengekomen doel en medium. Indien wij niet concreet een doel hebben afgesproken is jouw gebruiksrecht beperkt tot het doel waarvoor het kennelijk bestemd is. Jij dient uiteraard wel mijn persoonlijkheidsrechten te respecteren (zo mag je een illustratie bijvoorbeeld niet zomaar aanpassen). Wil jij liever dat ik mijn auteursrechten op het werk aan jou overdraag? Dan is dit mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.
  4. Tenzij we andere afspraken hebben gemaakt, is jouw gebruiksrecht niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en beperkt tot Nederland.
  5. Je krijgt pas een gebruiksrecht op het moment dat jij al aan jouw (betalings-)verplichtingen hebt voldaan.
  6. Indien je mijn (creatieve) werk voor een ander medium of doel wilt gebruiken dan waarvoor het kennelijk bestemd is, dien jij mij hierover op de hoogte te stellen. Indien ik akkoord ga, stellen we een aanvullende overeenkomst op.
  7. Ik mag jouw (bedrijfs)naam, logo en alle uit de overeenkomst voortvloeiende werken gebruiken voor mijn promotionele doeleinden (op bijvoorbeeld mijn social media, website e.d.). Indien je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit uiterlijk 7 dagen na beëindiging van onze overeenkomst aan mij te laten weten.

10 – Winkel

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op de aankoop / bestelling van producten in mijn webwinkel.
  2. De winkel is de webwinkel van Hannah Illustreert, waar fysieke producten (zoals ansichtkaarten) op afstand door jou kunnen worden aangeschaft.
  3. Als consument heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. Deze termijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij, of een door jou aangewezen derde, het product in bezit hebt gekregen. Indien een product – zoals een kaart – echter vervaardigd is naar jouw specifieke wensen of met een duidelijk persoonlijk element (“maatwerk”), heb je geen recht om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen van dergelijke producten kunnen na betaling dan ook niet meer worden geannuleerd of gewijzigd.
  4. Indien je als consument de overeenkomst wil ontbinden, kan je een ondubbelzinnige verklaring sturen naar hannah@hannahillustreert.com. Een andere optie is dat je gebruik maakt van dit herroepingsformulier, maar dat is niet verplicht. Als consument draag jij de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
  5. Als plaats van de levering gebruik ik het adres dat jij aan mij kenbaar hebt gemaakt. Nadat jouw bestelling door mij is verwerkt, zal de bestelling zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen een termijn van maximaal 30 dagen worden geleverd. Producten worden geleverd door PostNL.
  6. Het risico van beschadiging en / of vermissing van producten berust bij mij tot het moment van levering aan jou.

11 – Distributie

 1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing op distributieovereenkomsten (tussen de distributeur en Hannah Illustreert). Is er een conflict tussen een bepaling in dit artikel en een bepaling uit de rest van de algemene voorwaarden? Dan gaat dit artikel voor.
  2. Wij sluiten een afzonderlijke distributieovereenkomst waarin we onze (specifieke) afspraken vastleggen.
  3. Ik behoud me het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.
  4. Alle door mij genoemde (leverings)termijnen zijn slechts indicatief en zijn vastgesteld op grond van de omstandigheden en informatie die mij bij het aangaan van de distributieovereenkomst bekend waren. Distributeur is zich er dus van bewust dat leveringstermijn nooit te beschouwen zijn als een fatale termijn.
  5. Indien we niets anders hebben afgesproken, geschiedt de levering van producten uitsluitend bij vooruitbetaling.
  6. Distributeur dient een factuur binnen 60 dagen te hebben betaald.
  7. Alle aan distributeur geleverde producten blijven mijn eigendom, tot het moment van volledige betaling van alle bedragen.
  8. De distributieovereenkomst is nadrukkelijk niet-exclusief. Distributeur verklaart zich ervan bewust te zijn dat hij dus geen exclusief recht krijgt. Hannah Illustreert mag dus ook zelf producten blijven leveren aan (bepaalde) afnemers binnen (bepaalde) regio’s.

12 – Heb je een klacht?

 1. Ben je niet tevreden met mijn werk? Laat het mij dan op tijd weten. Ik neem klachten serieus en probeer deze – indien gegrond – altijd in goed onderling overleg op te lossen. Ik reageer op jouw klacht binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat jij de gebreken hebt geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij mij.
  3. Je kan een klacht of geschil over een product dat je via mijn store hebt aangeschaft als consument, ook voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform.

13 – Mijn aansprakelijkheid

 1. Mijn aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van een onrechtmatige daad, een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of anderszins, is uitgesloten (tenzij anders bepaald in deze voorwaarden).
  2. Indirecte schade (zoals reputatieschade, gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen) komt nooit voor mijn rekening. Ik ben ook niet aansprakelijk voor fouten die voortvloeien uit werkzaamheden verricht door derde partijen (zoals bijvoorbeeld de drukkerij), ingeschakelde derden en hulppersonen.
  3. Mijn eventuele aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot de laatst toegezonden factuur, met een maximum van € 500,-. Deze beperkingen van mijn aansprakelijkheid vervallen indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan mijn zijde.
  4. Iedere vordering en / of claim, verjaart jegens mij binnen 12 maanden nadat de overeenkomst tot een einde is gekomen.
  5. Ben jij een consument? Dan heeft een uitsluiting of beperking van mijn aansprakelijkheid in dit artikel alleen werking, indien deze niet in strijd is met dwingend recht.

14 – Rechter, recht

 1. Is er een conflict ontstaan? Dan gaan we eerst samen kijken of we tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er echt samen niet uitkomen, dan kunnen we naar de rechter. De rechtbank Midden-Nederland is exclusief bevoegd om van ons conflict kennis te nemen. Als consument heb jij binnen 1 maand nadat ik mij schriftelijk op de bevoegdheid van de rechtbank Midden-Nederland heb beroepen, de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van ons geschil.
  2. Op onze overeenkomst(en) en deze algemene voorwaarden is bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.

15 – Tot slot

 1. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijft de rest van de algemene voorwaarden gewoon in stand.
  2. Ik behoud nadrukkelijk het eigendom op de te leveren zaken, totdat jij alle verplichtingen uit de overeenkomst bent nagekomen.
  3. Ik mag deze voorwaarden eenzijdig wijzigen. Natuurlijk breng ik jou tijdig op de hoogte van eventuele veranderingen. Voor consumenten geldt dat een ingrijpende wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat de consument de overeenkomst mag ontbinden.
  4. Ik mag mijn prijzen op elk gewenst moment wijzigen. Ik zal mijn prijzen echter niet wijzigen gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur, tenzij er sprake is van een verandering van het btw-tarief. Voor consumenten geldt bovendien dat zij het recht hebben om de overeenkomst te ontbinden, indien ik besluit de prijs te verhogen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst.
Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over privacy of wijzig de cookie-instellingen. View more
Cookies settings
Akkoord
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy verklaring

Hannah Illustreert, gevestigd aan Louis Couperusstraat 23 3532 CX Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.hannahillustreert.com Louis Couperusstraat 23 3532 CX Utrecht 0622706481 Hannah Overeem is de Functionaris Gegevensbescherming van Hannah Illustreert Hij/zij is te bereiken via hannah@hannahillustreert.com Persoonsgegevens die wij verwerken Hannah Illustreert verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch - Gegevens over jouw activiteiten op onze website - Bankrekeningnummer Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hannah@hannahillustreert.com, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Hannah Illustreert verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van jouw betaling - Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder - Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten - Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken - Om goederen en diensten bij je af te leveren - Hannah Illustreert analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. Geautomatiseerde besluitvorming Hannah Illustreert maakt geen gebruik van automatische besluitvorming op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Hannah Illustreert bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 • Heb je een bestelling gedaan op de website? Dan bewaren we je gegevens totdat de bestelling is afgerond en zeven jaar daarna (dit is wettelijk verplicht).
 • Heb je het contactformulier ingevuld op mijn website? Dan bewaren we je gegevens tot het moment dat je helemaal tevreden bent met een antwoord op jouw vraag of verzoek.
Hannah Illustreert verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Hannah Illustreert blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Delen van persoonsgegevens met derden Hannah Illustreert deelt jouw gegevens met een aantal partijen wanneer dit mag volgens de wet. We verstrekken gegevens aan derde partijen wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst, jij hiervoor jouw toestemming hebt gegeven, we een gerechtvaardigd belang hebben of de wet dit verplicht (bijvoorbeeld omdat we verplicht zijn gegevens te verstrekken aan de belastingdienst op grond van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen). Jouw gegevens kunnen worden doorgeven aan de volgende (categorieën van) ontvangers:
 • Hosting van de website
 • Mailservers
 • Bezorgdiensten
 • Betaalproviders
 • Drukkerijen
 • Cookie leveranciers
 • Google Analytics
 • Overige IT-leveranciers en dienstverleners
Het is mogelijk dat jouw persoonsgegevens worden doorgegeven of opgeslagen buiten Europa. Dit gebeurt alleen als er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Websites van derde partijen en social media buttons Op deze website staan social media buttons van Facebook, Instagram, Pinterest, en mogelijke andere links naar websites van derden. Als jij op een social media button klikt, worden er cookies geplaatst. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan. Jij kan hier lezen hoe deze platformen omgaan met jouw privacy:
 • Facebook
 • Instagram
 • Pinterest
 • LinkedIn
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Hannah Illustreert gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Hannah Illustreert en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hannah@hannahillustreert.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Hannah Illustreert wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Hannah Illustreert neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hannah@hannahillustreert.com
Save settings